Regulamin

1. Zimowisko Politechniki Łódzkiej, zwane dalej Zimowiskiem, to oficjalny obóz przygotowany dla studentów Politechniki Łódzkiej. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Zimowisku organizowanym przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej, zwany dalej Regulaminem.
2. Koordynatorem Zimowiska jest Kamil Kozłowski, zwany dalej Koordynatorem.
3. Organizatorem Zimowiska jest Kadra wyznaczona przez Koordynatora, zwana dalej Organizatorami.
4. Zimowisko odbywa się w terminie od 23.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w ośrodku "RZ Demanovka" w Liptovský Mikuláš, Słowacja
5. Uczestnikami Zimowiska mogą być jedynie osoby, które zostały zakwalifikowane do wyjazdu przez Organizatorów.
6. Całkowity koszt Zimowiska wynosi 649 zł.
7. O zakwalifikowaniu się na Zimowisko decyduje prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.obozy.lodz.pl, wpłacenie w odpowiednim terminie kwoty 649 zł oraz wysłanie potwierdzenia wpłaty przez zakładkę PŁATNOŚĆ na stronie www.obozy.lodz.pl.
8. W przypadku rezygnacji do dnia 09.02.2019 r. cała kwota zostanie zwrócona. Rezygnacja w późniejszym terminie powoduje utratę pieniędzy (chyba, że Uczestnik znajdzie kogoś na swoje miejsce). Po tym terminie dopuszcza się jedynie zwrot kosztów w szczególnych przypadkach losowych. Decyzja należy do Koordynatora. O wysokości zwrotu oraz terminie jego wypłacenia decyduje Koordynator. Informację o chęci rezygnacji należy wysłać na adres k.kozlowski@samorzad.p.lodz.pl.
9. W przypadku niepełnego pobytu na Zimowisku niespowodowanego z winy Organizatorów, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów, łącznie z kosztami przyjazdu i wyjazdu.
10. W trakcie trwania Zimowiska, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatorów, w tym osoby wyznaczonej jako Koordynatora.
11. Uczestnicy zobowiązują się do godnego reprezentowania Politechniki Łódzkiej poprzez nie wykonywanie gestów ani wypowiadanie słów mogących obrazić innych Uczestników, Organizatorów, pracowników ośrodka wypoczynkowego oraz stosowania się do innych ogólnie przyjętych norm.
12. W przypadku spowodowania szkód zarówno w środkach transportu, ośrodka wypoczynkowego jak i terenów należących do Władz Uczelni, Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia całości kwoty ww. szkód. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody jakie spowoduje swoim działaniem lub zaniechaniem.
13. Zabronione jest posiadanie oraz dystrybucja środków psychoaktywnych, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu przez Uczestników.
14. Uczestnik dopuszczający się łamania ww. punktu zostaje wydalony z Zimowiska w trybie natychmiastowym,a o całym zajściu poinformowana zostanie Policja oraz Władze Uczelni.
15. Zabronione jest zapraszanie na teren ośrodka osób z zewnątrz.
16. W przypadku niedostosowania się do Regulaminu zostaną podjęte środki dyscyplinarne w stosunku do Uczestnika między innymi: wydalenie z Zimowiska, powiadomienie Władz Uczelni, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego lub Komisję Dyscyplinarną Uczelni. O zastosowaniu danego środka dyscyplinarnego decyduje Koordynator.
17. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie trwania Zimowiska.
18. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Koordynatora o planowanym późniejszym rozpoczęciu oraz wcześniejszym zakończeniu pobytu.
19. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wyjazd, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomił Koordynatora o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.
20. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na odprawach oraz na ewentualne wezwania Organizatorów, w tym Koordynatora.
21. W razie złamania powyższego Regulaminu bądź niestosowania się do poleceń Koordynatora i Organizatorów Uczestnik otrzymuje ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie jest jednoznaczne z wydaleniem Uczestnika z Zimowiska.
22. Koordynator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia Uczestnika z Zimowiska w przypadku rażącego niedostosowania się do Regulaminu.
23. Powyższy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników od momentu podpisania go na odprawie przed wyjazdem z Łodzi do momentu oficjalnego zakończenia Zimowiska po przybyciu do Łodzi.
24. Uczestnik ma obowiązek stawić się punktualnie na odprawie w dniu wyjazdu. W przypadku spóźnienia przekraczającego 30 minut bez wcześniejszego poinformowania o tym Koordynatora, Uczestnik zostaje wydalony z Zimowiska bez prawa do zwrotu jego kosztów.
25. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ( formularz rejestracji, formularz płatności oraz oświadczenie obozowe ) od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego do zakończenia obozu 28.02.2019.
26. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 23.02.2019 uczestnik nie może pojechać na obóz, a wycofanie zgody w terminie 23-28.02.2019 skutkuje wydaleniem z obozu. W obu przypadkach uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.