Regulamin

1. Zimowisko Politechniki Łódzkiej, zwane dalej Zimowiskiem, to oficjalny obóz
przygotowany dla studentów Politechniki Łódzkiej. Niniejszy Regulamin określa warunki
uczestnictwa w Zimowisku organizowanym przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej,
zwany dalej Regulaminem.
2. Koordynatorem Zimowiska jest Patryk Urbaniak, zwany dalej Koordynatorem.
3. Organizatorem Zimowiska jest Kadra wyznaczona przez Koordynatora, zwana dalej
Organizatorami.
4. Zimowisko odbywa się w terminie od 15.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w ośrodku "RZ
Demanovka" w Liptovský Mikuláš, Słowacja
5. Uczestnikami Zimowiska mogą być jedynie osoby, które zostały zakwalifikowane do
wyjazdu przez Organizatorów.
6. Całkowity koszt Zimowiska wynosi 799 zł.
7. O zakwalifikowaniu się na Zimowisko decyduje prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.obozy.lodz.pl, wpłacenie w odpowiednim
terminie kwoty 799 zł oraz wysłanie potwierdzenia wpłaty przez zakładkę PŁATNOŚĆ na
stronie www.obozy.lodz.pl .
8. W przypadku rezygnacji do dnia 01.02.2020 r. cała kwota zostanie zwrócona. Rezygnacja
w późniejszym terminie powoduje utratę pieniędzy (chyba, że Uczestnik znajdzie kogoś na
swoje miejsce). Po tym terminie dopuszcza się jedynie zwrot kosztów w szczególnych
przypadkach losowych. Decyzja należy do Koordynatora. O wysokości zwrotu oraz terminie
jego wypłacenia decyduje Koordynator. Informację o chęci rezygnacji należy wysłać na
adres p.urbaniak@samorzad.p.lodz.pl.
9. W przypadku niepełnego pobytu na Zimowisku niespowodowanego z winy Organizatorów,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów, łącznie z kosztami przyjazdu i
wyjazdu.
10. W trakcie trwania Zimowiska, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń
Organizatorów, w tym osoby wyznaczonej jako Koordynatora.
11. Uczestnicy zobowiązują się do godnego reprezentowania Politechniki Łódzkiej poprzez
nie wykonywanie gestów ani wypowiadanie słów mogących obrazić innych Uczestników,
Organizatorów, pracowników ośrodka wypoczynkowego oraz stosowania się do innych
ogólnie przyjętych norm.
12. W przypadku spowodowania szkód zarówno w środkach transportu, ośrodka
wypoczynkowego jak i terenów należących do Władz Uczelni, Uczestnik zobowiązuje się do
niezwłocznego pokrycia całości kwoty ww. szkód. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność
cywilną i karną za wszelkie szkody jakie spowoduje swoim działaniem lub zaniechaniem.
13. Zabronione jest posiadanie oraz dystrybucja środków psychoaktywnych, narkotyków lub
innych środków o podobnym działaniu przez Uczestników.
14. Uczestnik dopuszczający się łamania ww. punktu zostaje wydalony z Zimowiska w trybie
natychmiastowym,a o całym zajściu poinformowana zostanie Policja oraz Władze Uczelni.
15. Zabronione jest zapraszanie na teren ośrodka osób z zewnątrz.
16. W przypadku niedostosowania się do Regulaminu zostaną podjęte środki dyscyplinarne
w stosunku do Uczestnika między innymi: wydalenie z Zimowiska, powiadomienie Władz
Uczelni, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez Sąd Koleżeński Samorządu
Studenckiego lub Komisję Dyscyplinarną Uczelni. O zastosowaniu danego środka
dyscyplinarnego decyduje Koordynator.
17. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie
trwania Zimowiska.
18. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Koordynatora o planowanym
późniejszym rozpoczęciu oraz wcześniejszym zakończeniu pobytu.
19. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wyjazd, a w przypadku jakichś
szczególnych przypadłości powiadomił Koordynatora o możliwych działaniach w przypadku
nawrotu/ataku choroby.
20. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na odprawach oraz na
ewentualne wezwania Organizatorów, w tym Koordynatora.
21. W razie złamania powyższego Regulaminu bądź niestosowania się do poleceń
Koordynatora i Organizatorów Uczestnik otrzymuje ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie jest
jednoznaczne z wydaleniem Uczestnika z Zimowiska.
22. Koordynator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia Uczestnika z
Zimowiska w przypadku rażącego niedostosowania się do Regulaminu.
23. Powyższy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników od momentu podpisania go
na odprawie przed wyjazdem z Łodzi do momentu oficjalnego zakończenia Zimowiska po
przybyciu do Łodzi.
24. Uczestnik ma obowiązek stawić się punktualnie na odprawie w dniu wyjazdu. W
przypadku spóźnienia przekraczającego 30 minut bez wcześniejszego poinformowania o
tym Koordynatora, Uczestnik zostaje wydalony z Zimowiska bez prawa do zwrotu jego
kosztów.
25. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita akceptacja niniejszego Regulaminu.