Regulamin

 
 1. Zimowisko 2017 zwane dalej Zimowiskiem to obóz zimowy przygotowany dla studentów Politechniki Łódzkiej i jest to jedyny oficjalny obóz studencki Politechniki Łódzkiej.
 2. Koordynatorem Zimowiska jest Igor Duda
 3. Organizatorem Zimowiska jest kadra wyznaczona przez Koordynatora
 4. Zimowisko odbywa się w terminie od 5.02.2017 do 11.02.2017 w ośrodku "RZ Demanovka" w Liptovský Mikuláš, Słowacja.
 5. Uczestnikami Zimowiska mogą być jedynie osoby, które zostały zakwalifikowane do wyjazdu przez Organizatora.
 6. O wstępnym zakwalifikowaniu się na obóz decyduje prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie w odpowiednim terminie kwoty 649zł.
 7. W przypadku rezygnacji do dnia 26.01.2017 cała kwota zostaje zwrócona, rezygnacja w późniejszym terminie powoduje utratę pieniędzy (chyba, że uczestnik znajdzie kogoś na swoje miejsce). Po tym terminie dopuszcza się jedynie zwrot kosztów w szczególnych przypadkach losowych. O wysokości zwrotu oraz terminie jego wypłacenia decyduje Organizator Zimowiska.
 8. W przypadku niepełnego pobytu na Zimowisku niespowodowanego z winy Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
 9. W trakcie trwania Zimowiska, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora.
 10. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu zostaną podjęte środki dyscyplinarne w stosunku do uczestnika wyjazdu między innymi: wydalenie z Zimowiska, powiadomienie władz Uczelni, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego lub Komisję Dyscyplinarną Uczelni. O zastosowaniu danego środka dyscyplinarnego decyduje Organizator Zimowiska.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do nie wykonywania gestów ani wypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników, pracowników ośrodka wypoczynkowego oraz Organizatorów Zimowiska.
 12. W przypadku spowodowania szkód zarówno w środkach transportu, hotelu jak i terenów należących do władz samorządowych, uczestnik Zimowiska zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia całości kwoty ww. szkód.
 13. Zabronione jest posiadanie oraz dystrybucja środków psychoaktywnych, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu przez uczestników Zimowiska.
 14. Uczestnik dopuszczający się łamania ww. punktu zostaje wydalony z Zimowiska w trybie natychmiastowym, a o całym zajściu poinformowana zostaje Policja, oraz władze Uczelni.
 15. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie trwania obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowane jest Zimowisko.
 16. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora Zimowiska o planowanym wcześniejszym zakończeniu pobytu.
 17. Uczestnik Zimowiska swoim uczestnictwem oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wyjazd, a w przypadku jakiś szczególnych przypadłości powiadomił Organizatora Zimowiska o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.
 18. Na terenie obiektu, w którym organizowane jest Zimowisko Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu ośrodka. W sprawach spornych decyduje Organizator Zimowiska. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu prawa cywilnego.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz zapraszania na teren ośrodka osób z zewnątrz.
 20. Każdy uczestnik Zimowiska zobowiązuje się do obecności na odprawie oraz stawiania się na ewentualne wezwania Organizatora.
 21. W razie złamania powyższego regulaminu bądź nie stosowania się do poleceń Organizatora Uczestnik otrzymuje ostrzeżenie. Kolejne ostrzeżenie jest jednoznaczne z wydaleniem z Zimowiska.
 22. Organizator Zimowiska zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia Uczestnika z Zimowiska w przypadku rażącego nie dostosowania się do regulaminu.
 23. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników od momentu podpisania go na odprawie przed wyjazdem z Łodzi do momentu oficjalnego zakończenia Zimowiska po przybyciu do Łodzi.
 24. Dokonując rejestracji na Zimowisko 2017, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy al. Politechniki 3a, w szczególności na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania się na Obóz.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu do momentu podpisania regulaminu przez uczestnika obozu w dniu odprawy.
 26. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego regulaminu.